QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ bảy - 04/05/2019 21:50
             
QUY CHẾ
Thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường. 
 1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động  của nhà trường.
           2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường. 
1. Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành.
          3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường, gây mất đoàn kết nội bộ…
 
 CHƯƠNG II
 TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:
            1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
            2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của học sinh theo quy chế này.
           3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân... và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao .
            4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
            5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. 
             6.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:
          - Hàng tuần họp giao ban giữa Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.Đoàn-Đội tổ trưởng văn phòng         
          - Hàng tháng họp Hội đồng sư phạm theo Quy chế làm việc của nhà trường để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó đề ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.
          - Họp hội đồng trường theo Quy chế làm việc đã ban hành.
         - Cuối năm thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đánh giá cán bộ công chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân. 
          - Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường để tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước. 
 
  CHƯƠNG III  
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
 
            Điều 4: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm: 
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ nhà trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 7 của quy chế này. 
3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình; cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của hiệu trưởng.
4. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm…
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.
 
CHƯƠNG IV
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC BIẾT
 
          Điều 5: Những việc phải được biết bao gồm:
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
3. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.
4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
5. Việc thực hiện tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
6. Những vấn đề về tuyển sinh .
7. Nhận xét đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm. 
          Điều 6. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:
          - Niêm yết tại cơ quan.
          - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học.
          - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          - Thông báo cho Tổ trưởng các tổ để thông báo đến, cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong tổ.
          - Thông báo tại phiên họp hội cơ quan hàng tháng
          - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn nhà trường.
 
CHƯƠNG V
 NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
THAM GIA Ý KIẾN
 Điều 7: Những việc tham gia ý kiến gồm:
1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
2. Quy trình quản lý, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động khác của nhà trường.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
7. Nội qui, quy định, quy chế làm việc của nhà trường. 
          Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để từng thành viên tham gia ý kiến.
 
  CHƯƠNG VI
NHỮNG VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

 
          Điều 8:  Học sinh được biết những nội dung sau đây:
1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những qui định của nhà trường đối với học sinh.
2. Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo qui định.
3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia  các hoạt động tập thể, các hoạt động công ích và từ thiện
          Điều 9: Những việc học sinh được tham gia ý kiến:
          1- Nội qui học sinh và qui định có liên quan đến học sinh.
          2- Tổ chức phong trào thi đua.
          3- Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh. 
          Điều 10. Những nội dung học sinh được tham gia ý kiến được công khai bằng những hình thức sau:
          - Niêm yết công khai những qui định về tuyển sinh, nội qui học tập, kết quả thi lên lớp, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật. 
          - Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh để  thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh, thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh. 
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của  học sinh và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng. 
         - Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
 CHƯƠNG VII
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

 
          Điều 11. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường. 
          Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. 
          Điều 12. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.
  1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
   1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
  1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc tự nguyện đóng góp để xây dựng nhà trường.
  1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
  2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 
 
 
CHƯƠNG VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
             Điều 13. Qui chế này nếu cần sẽ được xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo Nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.
             Điều 14. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo qui định.
             Điều 15. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong Qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường.        
 
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                     Nguyễn Văn Thủy
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây